เรียนรู้คิดคำนวณ Level 02 Calculation

วิธีการรวบรวมข้อมูล Level 02 Data Handling


กระตุ้นการคิดด้วยรูปทรงวงกลมหลากสีหลายขนาดจำนวน ๓ รูปทรง


วิธีปฏิบัติ
๑. กระดาษที่มีรูปทรง (วงกลม, สี่เหลี่ยมหรือรูปทรงใดก็ได้)
๒. ต่อเติมให้เป็นภาพด้วยกระดาษสีต่างด้วยวิธีการใดก็ได้

การวางภาพในช่องว่างให้สมบูรณ์


วิธีปฏิบัติ
๑. วางแผ่นเกมและให้สังเกตการจัดวางภาพที่สัมพันธ์กัน
๒. ให้สังเกตภาพในแถวที่ว่างและนำภาพที่สัมพันธ์กับภาพในแถวนั้น ๆมาวาง

ทักษะที่ได้รับ  การวางภาพในช่องว่างให้สมบูรณ์

การนับจุดรวม


วิธีปฏิบัติ
๑. ให้สังเกตและนับจุดบนหลังเต่าทอง
๒. นำภาพเต่าทองจำนวนสองตัวและนับจุดรวมกัน(และนำมาเครื่องหมายบวกวาง)
๓. นำบัตรจำนวนจุดที่นับได้วางในช่องสุดท้าย(หลังเครื่องหมายเท่ากับ)

การสร้างภาพบนพื้นกระดาษดำด้วยกระดาษขาววิธีปฏิบัติ
๑. นำกระดาษขาว (กระดาษสี่เหลี่ยม หรือกระดาษวงกลม) พับครึ่งและตัดแบ่ง
๒. นำมาวางบนกระดาษดำ และพับกระดาษขาวส่วนที่เหลือ ตัดและวางสร้างเป็นภาพตามจินตนาการ